दूरशिक्षण प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम :   यशदा पुणे मार्फत "माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 या कायद्याचे प्रशिक्षण देणारा दूरशिक्षण प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (मराठी माध्यम) सुरु करण्यात आलेला आहे. माहे जानेवारी ते मार्च, 2016 या पुढील तुकडीची प्रवेश नोंदणी दिनांक 1 डिसेंबर, 2015 पासून सुरु होईल.
      जेष्ठ नागरीकांसाठी व महिलांकरीता विनामूल्य दूरशिक्षण प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम.

Click Here To Apply Online  

BRGF Call Center Telephone No. 1800-233-3456 (Toll free)
मागास क्षेत्र अनुदान निधी कॉल सेंटर दूरध्वनी क्रमांक : १८००-२३३-३४५६ (विनाशुल्क)