Faculty

# Title
1 Shri Anand Limaye, IAS, Director General
2 Dr.Bharat Bhushan
3 Dr. Hemant Vasekar
4 Dr.Ram Pole
5 Dr. Rajendra Pawar
6 Dr. Sunil Dhapte
7 Dr. Minal Narawane
8 Col.V.N.Supanekar
9 Shri A.N. Pathak
10 Mrs. Vidya Salvi
11 Shri P.D.Garole
12 Smt.Ujwala Udgaonkar
13 Shri Yogesh Bhosale
14 Smt Pradnya Dasarwar
15 Shri Sudhir Supekar
16 Shri Baban Jogdand
17 Dr. Shashikant Lokhande
BRGF Call Center Telephone No. 1800-233-3456 (Toll free)
मागास क्षेत्र अनुदान निधी कॉल सेंटर दूरध्वनी क्रमांक : १८००-२३३-३४५६ (विनाशुल्क)