Faculty

# Title
1 Shri Anand Limaye, IAS, Director General
2 Shri Naresh Zurmure, IFS, Deputy Director General
3 Dr.Bharat Bhushan
4 Dr. Hemant Vasekar
5 Dr.Ram Pole
6 Dr. Rajendra Pawar
7 Dr. Sunil Dhapte
8 Dr. Minal Narawane
9 Col.V.N.Supanekar
10 Shri A.N. Pathak
11 Mrs. Vidya Salvi
12 Shri P.D.Garole
13 Smt.Ujwala Udgaonkar
14 Shri Yogesh Bhosale
15 Smt Pradnya Dasarwar
16 Shri Sudhir Supekar
17 Shri Baban Jogdand
18 Dr. Shashikant Lokhande
BRGF Call Center Telephone No. 1800-233-3456 (Toll free)
मागास क्षेत्र अनुदान निधी कॉल सेंटर दूरध्वनी क्रमांक : १८००-२३३-३४५६ (विनाशुल्क)